TRIO TRADING CO., LTD.
Các sản phẩm 16 Danh sách
Subscription
Băng dính hai mặt
Băng dính hai mặt Dịch : ( 1 language)
Băng truyền nhiệt
Băng truyền nhiệt Dịch : ( 1 language)
Nấm mốc (nóng dập khuôn)
Nấm mốc (nóng dập khuôn) Dịch : ( 1 language)
Máy cắt giấy
Máy cắt giấy Dịch : ( 1 language)
HIR (nóng mực in cuộn)
HIR (nóng mực in cuộn) Dịch : ( 1 language)
Phim co
Phim co Dịch : ( 1 language)
in lõm xuống & Foil cho cáp
in lõm xuống & Foil cho cáp Dịch : ( 1 language)
Hình ba chiều trên lá & phim
Hình ba chiều trên lá & phim Dịch : ( 1 language)
Truyền nhiệt
Truyền nhiệt Dịch : ( 1 language)
Hình ba chiều
Hình ba chiều Dịch : ( 1 language)
băng từ
băng từ Dịch : ( 1 language)
Bảng Chữ ký
Bảng Chữ ký Dịch : ( 1 language)
Coding Foil
Coding Foil Dịch : ( 1 language)
Lá kỹ thuật số (Giấy bạc)
Lá kỹ thuật số (Giấy bạc) Dịch : ( 1 language)
Giấy dán tem lạnh
Giấy dán tem lạnh Dịch : ( 1 language)
Lá dập nóng
Lá dập nóng Dịch : ( 1 language)